Müügitingimused

Müügitehingu tüüptingimused

Kehtivad e-poes alates 01.06.2018

1. Üldsätted 
1.1. Käesolevad Tüüptingimused määravad OÜ Skano Furniture (edaspidi Müüja) ja Ostja vaheliste õigussuhete põhialused ning üldised tingimused Müüja ja Ostja (edaspidi ühiselt Pooled) vaheliste tehingute tegemisel. Tüüptingimused kehtivad kõigi, Poolte vahel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Peale Tüüptingimuste reguleerivad Poolte vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ning Tellimuse ja/või Lepingu olemasolu korral ka Tellimus või Leping.
1.3. Kui Tüüptingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuses fikseeritu. Kui Tüüptingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Tüüptingimustes mitmust ja vastupidi. Tüüptingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
1.4. Iga Tüüptingimuste punkti tõlgendatakse koos Tüüptingimuste teiste punktidega, lähtudes Tüüptingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. Mõisted
2.1. Müüja on OÜ Skano Furniture, Suur-Jõe 48, 80042 Pärnu, Äriregistri kood 10967536.
2.2. Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt pakutavaid Tooteid ja/või Teenuseid.
2.3. Toode on igasugune Müüja poolt Ostjale müüdav mööbel ja/või muu sisustuskaup.
2.4. Teenus on Müüja poolt Ostja soovil teostatud ruumiplaneering või sisekujunduslahendus, müüdud toodete transport Ostja poolt etteantud kohta ja/või toote montaaž ning paigaldamine.
2.5. Hinnakiri on Müüja poolt kinnitatud, toodete ja teenuste hindu kajastav dokument.
ajal Ostjale müüma.
2.6. Tellimuse kinnitust loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks ostu-müügi lepinguks.
2.7. Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal Toode ja/või osutatud Teenus peab olema Ostjale kättesaadav.

3. Hinnad 
3.1. Toodetele ja/või Teenustele kehtivad hinnad on toodud Müüja poolt kehtestatud Hinnakirjas. Hinnakirjas sätestatud hinnad sisaldavad käibemaksu ja ei sisalda Toote kaubaaluse maksumust. Hinnakirjas sätestatud hinnad sisaldavad pakendi maksumust.
3.2. Müüjal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või muust Müüja poolt kehtestatud tähtajast. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Hinnapakkumiste ja Tellimuste suhtes, mis on sõlmitud enne Hinnakirja muutmist.

4. Maksetingimused 
4.1. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Tellimuse täitma asumist Toote ja/või Teenuse eest ettemaksu Ostjaga kokkulepitud ulatuses. E-poes tehtud tellimustele peab tellimuse täitmisele võtmiseks ettemaksuarve olema tasutud 100%
4.2. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole.

5. Toote ja/või teenuse tellimine 
5.1. Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale tellimuse läbi e-poe keskkonna.
5.2 Tellimus kontrollitakse ja Ostjale saadetakse e-postiga tellimuse kinnitus, transpordi maksumus ja info tarneaja kohta.
5.2. Peale ettemaksuarve tasumist saadetakse Teile e-postiga kinnituskiri tellimuse täitmisele võtmise kohta. Kinnituskirjas on märgitud aeg, millal Teie poolt tellitud tooted on valmis meie laos ning kuidas toimub kauba toimetamine Teie poolt nimetatud kohta. Kui olete ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis Tellimuse kättetoimetamise aeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi.

6. Tellimusetäitmine
6.1. Müüja asub tellimust täitma peale ettemaksunõude tähtaegset tasumist.
6.2. Ostja tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui ettemaksu arve ei ole tasutud 7 päeva jooksul alates arve väljastamisest.

7. Toote ja/või teenuse üleandmine
7.1. Toote üleandmise/vastuvõtmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist sõltuvalt Tellimuses kokku lepitud transpordi tingimustest.
7.2. Toode antakse Ostjale või Ostja esindajale üle transpordi firma esindaja poolt isikut tõendava dokumendi alusel.
7.3. Toote vastuvõtmist tõendab Ostja oma allkirjaga saatelehel, millel on toote nimetus ja kogus (pakendite arv). Ostja volitatud esindaja peab tõendama oma volitusi.
7.4. Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud mõistliku tähtaja jooksul, kuid tal on selleks mõjuvad põhjused võib Müüja anda Ostjale täiendava tähtaja, Konkreetse tähtaja kooskõlastavad Pooled iga juhtumi korral eraldi. Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest kirjalikult. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Tellimusest taganeda.

8. Riskide ülekandumine 
8.1. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmise hetkel.

9. Intellektuaalse omandi kaitse 
9.1.Ostjale üle antud dokumendid (näit. joonised, visandid, plaanid jne.) on ja jäävad Müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.